konstituering

 

KONSTITUERING FEBRUAR 2017

FOR ODENSE CIVILE HUNDEFØRERFORENINGS BESTYRELSE

 

Formand:     Johnny Voss          

Daglig ledelse og administration, kontaktperson til kommunen.
Indberetning af medlemstal m.m. til kommunen koordineret med kasseren.
Ansvarshavende redaktør for hjemmeside og eventuelle nyhedsbreve.
Velkomst nye medlemmer sammen med træningsleder og respektive træner
Kontakt til DcH.
Kontaktperson DGI i foreningsanliggender
Aktivitetsplan.
Aflysningsplan
Pokalregistrering i relation til pokalmappen med info til konkurrenceleder
Sponsorkontakt sammen med fundraiser.
Annoncering og kontakt til medier.
Udarbejde budget sammen med kasserer efter input fra bestyrelsen
Koordinering af Julestuen, sponsorer med mere.
Support af træningsleder efter dennes instruks
Kredsrepræsentant, med mindre formanden er kredsformand

                     

Kasserer:     Karin Sørensen

Økonomi-styring, budget.
Medlemskartotek, medlemsregistrering, database til kontingent-opkrævning, i samarbejde med træningsleder.
Indberetning af medlemstal m.m. til kommunen
Anmeldelser til kommunen omkring medlemmer og økonomi
Anmeldelser til kommunen omkring tilskudsordninger
Indmeldelse nye medlemmer. Ansvarlig for køkkenet.
Styring af medlemsdatabase DcH/DcHO
Økonomiske dispositioner omkring medlemsbetingelser må ikke foretages udenom kassereren, ej heller uden drøftelse, og godkendelse, på et bestyrelsesmøde.
Leder af køkkenudvalg
Koordinator af Julestuen sammen med formanden

 

Træningsleder: Jørgen Storm

Tilrettelæggelse af træning, træningsstrategi og uddannelse af trænere.           
Ansvarlig for fordeling af arealer. Instruktion nye medlemmer.
Udarbejde delbudget for træner uddannelse og efteruddannelse.
Ansvarlig for træningskalender.
Ansvarlig for trænerregister.
Tilrettelæggelse og afholdelse af trænermøder.
Styring af tilmeldinger af nye medlemmer, med økonomisk reference til kassereren
Leder af træningsudvalg. Herunder opgavefordeling for deltagerne
Afstemme forlængelse af medlemskab efter optagelsesprøver med kasserer.
Vedligeholde træningsdatabase.
Formidler foreningens ledelses strategi til trænerstaben.
Deltage omkring fundraising, hvis dette har relevans for træningen eller udstyr hertil

 

Bestyrelsesmedlem:     Brian Mostrup

Konkurrenceleder Agility og Rally,
Leder af Agility og Rally-udvalg i alle sager ud over træning, hvor afgørelser træffes i samråd med træningslederen.
Afstemme konkurrence indtægter i samarbejde med kassereren
Kontaktperson omkring evt. hal-leje, sammen med kassereren
Medlem af træningsudvalg.
Koordinerer samspillet mellem Rallytrænere og bestyrelse evt. sammen med en udpeget koordinator, som rapporterer til bestyrelsen, primært formand eller træningsleder, i god tid før bestyrelsesmøder omkring relevante sager.
I nuværende arbejdssituation, fremsende indlæg til formanden før bestyrelsesmøder

 

Bestyrelsesmedlem: Carsten Priergaard Nielsen

Overordnet arealstyring i henhold til kontakt med TFRS
Kontaktperson til TRFS
Ansvarlig for klubhus, redskabsrum og arealer ved klubhus.
Ansvarlig for rengøring af klubhus (Janni Jørgensen)
Arrangere arbejdsdage omkring vedligehold og forbedring af klubhus og tilhørende
Faciliteter og areal.
Aftale omkring græsslåning på DcH arealet.
Medlem af træningsudvalg
Leder af Fundraisings opgaver med sponsorer

 

Bestyrelsesmedlem: Arne Honore’

Næstformand: Substitut for formanden ved fravær
Kredssuppleant ved kredsrådsmøder og Kredsgeneralforsamling
Konkurrenceleder DcH og Nordiske programmer.
Leder af nedsat konkurrenceudvalget
Ansvarlig for uddannelse af konkurrence figuranter.
Afstemme konkurrence indtægter i samarbejde med kassereren        
Pokalforvalter, afholder pokalmødet i november. Indkøb og gravering af pokaler
Arealstyring i henhold til kontakt med TFRS, sammen med Carsten Priergaard
Kontaktperson til TFRS, sammen med Carsten Priergaard
Kontaktperson til øvrige brugere af Højme omkring træningsplaner

 

Bestyrelsesmedlem: Karsten Damgaard

Sekretær. Ansvarlig for protokol og mødekalender.
Suppleant for kredsrepræsentant ved kredsrådsmøder og kredsgeneralforsamling
Ansvarlig for festudvalget, herunder Julestuen med annoncering, formand og kasserer er med i udvalget.
Hele bestyrelsen deltager i indpakningsaften, til julestue og klargøring til årsfest
Koordinerer Hjemmesidens, koordinerer som udgangspunkt, indhold sammen med webmaster Kim Søndergaard og respektive ansvarlige indlægsydere.
Opgaver:       F.eks. Trykning af diverse programmer til konkurrencer, opslag omkring fester m.m. I samarbejde med respektive arrangører
Overordnet ansvarlig for vedligeholdelse/opdatering af foreningens Hjemmeside.

 

Informationsudvalget: Ansvarshavende Johnny Voss: Bjæffet /Nyhedsbrev, Karsten Damgaard 

Odense d. 2. februar 2017

Johnny Voss

Formand.